Informácie

Usporiadateľ

Slovenská lekárska spoločnosť

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.,AGEL ACADEMY

LF UPJŠ Košice

Dátum konania kongresu

apríl 2021

Kongresový jazyk

slovenčina, angličtina

Kontaktná adresa

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

Osteocentrum,

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.,AGEL ACADEMY

Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Tel./Fax: +421 55 7234 120

e-mail: stomkova@nemocnicasaca.sk, tomkovas@yahoo.com

Kongresový sekretariát

Slovenská lekárska spoločnosť

Pavol Vician, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Tel.: +421 2 5292 2019

Fax: +421 2 5263 5611

e-mail: vician@sls.sk

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o.

Krivá 18, 040 01 Košice

Kontakt: Ing. Beata Kapustová,

Tel.: +421 55 68 06 261, 0905 411 511

Fax: +421 55 68 06 156

e- mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Forma kongresu

virtuálny kongres

Hlavná téma

Kazuistiky

(Osteporóza a metabolické ochorenia kostí)

Registrácia, prihlásenie sa na aktívnu alebo pasívnu účasť

termín prihlásenia k aktívnej účasti (krátky abstrakt kazuistiky) do 15. 3. 2021

e-mail: sona.tomkova@nke.agel.sk

pasívna účasť:

online: www.osteoforum.sk

e-mailom: vician@sls.sk

Kongresový poplatok

nečlenovia SOMOK - 10,- EUR

členovia SOMOK - bez poplatku

dôchodcovia a študenti - bez poplatku

Spôsob platby kongresového poplatku

bankovým prevodom, bankové spojenie:

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

VÚB Bratislava-mesto, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

Swiftcode: SUBASK BX

Variabilný symbol: 21-1038/078

Kredity ARS CME

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Informácie online

www.osteoforum.sk

www.somok.sk

www.progress.eu.sk