16. OSTEOFÓRUM

21. - 22. 4. 2023, Hotel Yasmin, Košice

Informácie

Usporiadateľ

Slovenská lekárska spoločnosť
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Dátum a miesto konania kongresu

21. – 22. apríl 2023
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Odborný program začína v piatok 21.4.2023 o 12:30 hod. a skončí v sobotu 22.4.2023 o 12:00 hod.

Kongresový jazyk

slovenčina, angličtina

Kontaktná adresa

MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
E-mail: sona.dubecka@ru.unb.sk

MUDr. Zuzana Lörinczová
Interná klinika, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
E-mail: zuzana.lorinczova@nke.agel.sk

Kongresový sekretariát

Slovenská lekárska spoločnosť - kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Kontakt: Pavol Vician,
Tel.: +421 915 777 151
E-mail: vician@sls.sk
www.sls.sk

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o. , Krivá 23, 040 01 Košice
Kontakt: Ing. Beáta Kapustová,
Tel.: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Hlavná téma

Nové štandardné diagnostické a terapeutické postupy k manažmentu osteoporózy v klinickej praxi.
Podujatie bude prebiehať v odborných blokoch formou otázok z pléna, resp. písomne dodaných otázok a odpovedí jednotlivých členov odborného panelu.
Možnosť zasielania otázok emailom na adresu somok@somok.sk

Odborné bloky:

  1. Rizikové faktory osteoporózy, FRAX, laboratórne vyšetrenia
  2. Denzitometria
  3. Zobrazovacie metódy v diagnostike osteoporózy
  4. Princípy liečby osteoporózy a FLS
  5. Okrúhly diskusný stôt

Informácie online

www.osteoforum.sk
www.somok.sk
www.progress.eu.sk

Registrácia

online: www.osteoforum.sk
na mieste:
21.  4. 2023   od  1 1:00   do  18:00 hod.
22. 4. 2023   od 08:00   do  1 1:00 hod.

Kongresový poplatok

65,- EUR
študenti, SZP a dôchodcovia - bez poplatku

Spôsob platby

Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:
Číslo účtu: 4532012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012       BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 23-1106/078

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom
(firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 4. 2023.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Yasmin ****
od 127,- EUR
od 143,- EUR
Hotel Crystal ***
od 137,- EURod 163,- EUR

Mestský poplatok 2,50 EUR / osobu / noc nie je zahrnutý v cene ubytovania
Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená
pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú
objednávku. Rezervácia ubytovania online na www.osteoforum.sk.
Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 15. 03. 2023.

Bližšie informácie:
Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová,
Tel.: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Po stanovenom termíne nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.osteoforum.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.

Stravovanie

Stravu je možné objednať iba vopred pri registrácii online na www.osteoforum.sk
Stravu nebude možné zakúpiť na mieste.

Spoločenská časť kongresu

21. 4. 2023 – Spoločná večera v priestoroch hotela Yasmin v cene 35,- EUR  /osoba

Najlepšia publikácia

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu v osteológii pre členov SOMOK za rok 2022. Prihlášku do súťaže zasielajte do 30.3.2023 na adresu somok@somok.sk.
K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku. Uprednostnené budú originálne práce v časopisoch
s impact faktorom evidované v databáze Current Contents.

Kredity ARS CME

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.